Dekabrystów 41B, 42-200 Częstochowa
+48 34 341 00 85
sekretariat@liftinvestment.pl
poniedziałek: 08:30 – 18:00
wtorek: 08:30 – 16:30
środa: 08:30 – 16:30
czwartek: 08:30 – 16:30
piątek: 08:30 – 15:30
sobota: ZAMKNIĘTE
niedziela: ZAMKNIĘTE

Formularz

Kontaktowy

Masz pytanie? Chcesz się znami skontaktować?

Wyślij swoje dane poprzez formularz, a nasz pracownik się z Tobą skontaktuje.

wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny lub mailowy celem przedstawienia oferty handlowej oraz oświadczam, że zapoznałam/em się z Polityką prywatności

Bezpłatna analiza Twojej sprawy w 24 godziny!

Czym różni się kolizja od wypadku?

Podstawowa różnica pomiędzy tymi pojęciami polega na stwierdzeniu, czy w wyniku zdarzenia są osoby poszkodowane. Jeśli doszło do poważnych obrażeń powodujących rozstrój zdrowia utrzymujący się powyżej 7 dni lub śmierci choćby jednego uczestnika zdarzenia – mówimy o wypadku.

Jeśli doszło do wypadku, to mamy do czynienia z popełnieniem przestępstwa i spoczywa na nas obowiązek wezwania na miejsce zdarzenia policji.

Odróżnienie kolizji od wypadku jest kluczowe dla określenia odpowiedzialności karnej sprawcy zdarzenia. Sprawca wypadku odpowiada za przestępstwo określone w art. 177 Kodeksu karnego, który mówi: „Osoba, która choćby nieumyślnie naruszyła zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym i spowodowała tym samym wypadek, w którym inna osoba odniosła średni lub lekki uszczerbek na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Odpowiedzialność ta zaostrza się w momencie, gdy uczestnik wypadku poniósł poważne obrażenia lub śmierć. Jeżeli osoba poszkodowana w wypadku umrze, sprawca zdarzenia podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.”

W przypadku kolizji mamy do czynienia głównie ze szkodą rzeczową. W wyniku kontaktu z drugim pojazdem, auto wymaga naprawy i traci na wartości. Roszczenie odszkodowawcze w przypadku kolizji przysługuje nam do 3 lat, po tym czasie przedawnia się. Warto o tym pamiętać, kiedy mamy wątpliwości co do kwoty przyznanej przez ubezpieczyciela. W przypadku takiego zdarzenia, nie mamy obowiązku wzywania na miejsce zdarzenia policji. Jeśli jesteśmy w stanie porozumieć się ze sprawcą kolizji, to możemy uniknąć długiego czasu oczekiwania na przyjazd służb i sami załatwić sprawę polubownie. Pamiętaj o spisaniu oświadczenia o kolizji drogowej! Jeśli nie możemy dojść do porozumienia, notatka policyjna będzie ważnym dokumentem dla ubezpieczyciela i policja ustali sprawcę na miejscu zdarzenia.

Kodeks karny nie zawiera definicji kolizji. Jej sprawca odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie wykroczeń, art. 86 § 1 stanowi: „Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny”. Jeśli sprawca kolizji był pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, powinien liczyć się z poważniejszymi restrykcjami.

Likwidacja szkody powstałej w wyniku kolizji

Wnioski udostępniane przez ubezpieczycieli są najczęściej dość łatwe do uzupełnienia, a i same sprawy rozpatrywane są również dość szybko. Zakład ubezpieczeniowy ma zgodnie z prawem określonym w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 30 dni na udzielenie pisemnej odpowiedzi na wystosowane roszczenie (lub 60 w szczególnie skomplikowanych przypadkach) oraz wypłatę należnej kwoty. Praktyka jednak pokazuje, że kwoty wypłacane z polisy OC sprawcy wypadku lub kolizji są w 90% zaniżone. Jeśli uważasz, że szkody, których doznałeś mają większą wartość niż kwota, którą otrzymałeś – to czas na pomoc specjalistów. Pamiętaj, termin na odwołanie się od decyzji ubezpieczyciela to aż 3 lata!

Oświadczenie o kolizji drogowej

Ten dokument pozwala nam w prosty sposób zlikwidować powstałą szkodę, dlatego warto mieć taki wydruk w samochodowym schowku. Żeby przyspieszyć proces wypłaty należnego nam odszkodowania lub likwidacji szkody bez kosztowo (koszt pokrywany z polisy sprawcy) należy przedłożyć do ubezpieczyciela poprawnie wypełnione oświadczenie o kolizji, które musi zawierać poniższe informacje:

  • opis okoliczności zdarzenia (w tym: data, godzina, miejsce zdarzenia),
  • dane kierowców: poszkodowanego i sprawcy (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania)
  • numery rejestracyjne pojazdów uczestniczących w zdarzeniu,
  • numer polisy ubezpieczenia OC sprawcy oraz nazwę towarzystwa ubezpieczeniowego,
  • opis uszkodzeń pojazdu poszkodowanego oraz sprawcy,
  • oświadczenie sprawcy o przyjęciu odpowiedzialności za kolizję,
  • dane ewentualnych świadków
  • podpisy stron uczestniczących w zajściu.

W XXI wieku warto pamiętać również o sfotografowaniu lub nagraniu wideo powstałych szkód, miejsca zdarzenia, relacji świadków – każdy dowód w sprawie może okazać się nieoceniony i skrócić czas, w którym jesteśmy pozbawieni możliwości korzystania z naszego pojazdu. Należy pamiętać, że nierzadko zdarza się, że sprawca podpisze na miejscu oświadczenie, a po upływie jakiegoś czasu wycofuje się z niego. Wtedy właśnie ubezpieczyciel może mieć wątpliwości co do zasadności przyznania odszkodowania i bez dodatkowych dowodów sprawa może się przeciągać w czasie.

Scroll to Top